Supervisie

Supervisie is een op reflectie gebaseerd leergesprek voor professionals die met mensen werken. De professional onderzoekt zijn werkervaringen onder begeleiding van een supervisor. Hij wordt zich hierdoor meer bewust van zijn eigen gedachten, gevoelens, verwachtingen, normen en waarden en van de wijze waarop deze zijn handelen bepalen. Hij leert hoe hij als persoon in het betreffende beroep in een concrete werksituatie te werk wil gaan. Dit leidt tot inzicht in en verbeteren van beroepsmatig handelen.

Het doel is om de supervisant meer inzicht te laten ontwikkelen in zijn handelen en de duurzaamheid te verbeteren. Supervisie vindt plaats in een serie van minimaal 10 bijeenkomsten van 1 tot 2-5 uur, individueel of in groepen van maximaal 4 supervisanten, met tussenpozen van 2 à 3 weken.

Enkele voorbeelden van onderwerpen die supervisanten kunnen aandragen zijn:

– Het werken met cliënten
– De omgang met collega’s
– De eigen manier van leidinggeven of werken

Peter is bij de LVSC geregistreerd en voldoet aan de opleidingseisen en kwaliteitscriteria die de LVSC hanteert.

meer info peter@kopswerk.nl of bel: 06-54906081

Werkwijze

De supervisant bepaalt zelf welke ervaringen en vragen actueel zijn en wat hij in de gesprekken aan de orde wil laten komen. Hij schrijft steeds reflectieverslagen, die hij voor elke bijeenkomst inlevert. Deze verslagen worden aan het begin van ieder gesprek besproken.

95%
Supervisie